UWAGA: przerwa produkcyjna od 8 do 23 lipca. Wszystkie zamówienia będą realizowana od 24 lipca !


Regulamin Sklepu internetowego Unimat fabryka wycieraczek

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.unimat-wycieraczki.com określa w szczególności zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym UNIMAT fabryka wycieraczek, w tym sposoby płatności i sposoby dostawy towarów, obowiązki i uprawnienia kupującego, warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, postępowanie reklamacyjne.

W ramach funkcjonalności sklepu internetowego UNIMAT fabryka wycieraczek świadczy także usługi drogą elektroniczną polegające na: zapewnieniu Kupującemu możliwości przeglądania oferty Sklepu Internetowego, zapewnieniu Kupującemu możliwości kupna produktów wskazanych w ofercie Sklepu Internetowego, zapewnieniu możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.

Stronami umowy są Kupujący oraz UNIMAT fabryka wycieraczek łącznie zwani są dalej „stronami” lub indywidualnie „stroną”. Zakupy mogą być dokonywane przez osoby pełnoletnie, posiadające aktywny dostęp do poczty elektronicznej.

1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem: www.unimat-wycieraczki.com jest Rafał Rejmisz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą UNIMAT FABRYKA WYCIERACZEK RAFAŁ REJMISZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Pokrzywno 10A, REGON: 634600321, NIP: 7771741867, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany w niniejszym Regulaminie także UNIMAT fabryka wycieraczek.

1.2. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym, pod adresem: UNIMAT FABRYKA WYCIERACZEK RAFAŁ REJMISZ ul. Pokrzywno 10A, 61-315 Poznań w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt, dni wolnych od pracy); telefonicznie pod numerem telefonu: +48 61 848 9395 w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt, dni wolnych od pracy), przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego lub na adres:

e-mail:kontakt@unimat-wycieraczki.com

2. Zamawianie towarów

2.1. Kupujący w celu zamówienia towarów powinien:

a) przy wyborze formy płatności gotówką za pobraniem albo kartą płatniczą w siedzibie UNIMAT fabryka wycieraczek: dokonać wyboru towaru, a następnie umieścić go w koszyku znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie należy wypełnić formularz zamówienia, tj. wskazać swoje dane, w szczególności imię, nazwisko (nazwę), adres do doręczeń, numer telefonu, adres e-mail, NIP, wybrać sposób dostawy zamówionych towarów oraz sposób płatności za towary. Po dokonaniu czynności wskazanych w zdaniu poprzednim, UNIMAT fabryka wycieraczek wyśle na adres wskazany przez kupującego link aktywacyjny. Końcowym etapem składania zamówienia jest potwierdzenie przez kupującego zamówienia poprzez kliknięcie przez kupującego w link aktywacyjny. Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi złożenie przez kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia, UNIMAT fabryka wycieraczek przesyła e-mail zwrotny z numerem zamówienia, który jest jednoznaczny z akceptacją przez UNIMAT fabryka wycieraczek zamówienia złożonego przez kupującego oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami;

b) przy wyborze formy płatności przelewem bankowym albo w systemie on-line za pośrednictwem tpay.com, lub innej dostępnej aktualnie bramki płatności: dokonać wyboru towaru, a następnie umieścić go w koszyku znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie należy wypełnić formularz zamówienia, tj. wskazać swoje dane, w szczególności imię, nazwisko (nazwę), adres do doręczeń, numer telefonu, adres e-mail, NIP, wybrać sposób dostawy zamówionych towarów oraz sposób płatności za towary. Końcowym etapem składania zamówienia jest potwierdzenie przez kupującego złożenia zamówienia poprzez wciśniecie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi złożenie przez kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia, UNIMAT fabryka wycieraczek przesyła e-mail zwrotny z numerem zamówienia, który jest jednoznaczny z akceptacją przez UNIMAT fabryka wycieraczek zamówienia złożonego przez kupującego oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami.

2.2. Składanie zamówień możliwe jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

2.3. Kupujący jest zobowiązany do powstrzymania się od dostarczania UNIMAT fabryka wycieraczek treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Potwierdzenie przez kupującego złożenia zamówienia jest jednoznaczne z tym, że kupujący zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.

2.5. Składanie zamówień, w tym korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, możliwe jest przy spełnieniu przez kupującego warunków technicznych:

a) komputer z systemem operacyjnym Windows lub Linux lub Mac OS z dostępem do Internetu, obsługujący przeglądarki internetowe typu: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywny adres e-mail.

2.6. W przypadku braku przesłania przez UNIMAT fabryka wycieraczek zwrotnej wiadomości e-mail z numerem zamówienia w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia przez kupującego zamówienia, zamówienie może być anulowane przez UNIMAT fabryka wycieraczek.

3. Ceny

3.1. Ceny na stronie internetowej www.unimat-wycieraczki.com podawane w złotych polskich są cenami końcowymi, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w chwili składania zamówienia. Do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje własnością UNIMAT fabryka wycieraczek. UNIMAT fabryka wycieraczek przyjmuje zapłatę wyłącznie w PLN.

3.2. Do ceny towaru będzie doliczony koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności oraz wartości zamówienia.

3.3. UNIMAT fabryka wycieraczek zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym oraz między innymi wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, a także wycofywania starego asortymentu – bez specjalnego powiadomienia. W przypadku zmiany ceny kupującego obowiązuje cena z chwili składania zamówienia.

4. Formy płatności

4.1. Kupujący może dokonać płatności w następujący sposób:

a) przelewem bankowym;

b) gotówką za pobraniem do kwoty 3.000,00 zł brutto - płatność odbierana jest przez dostawcę w momencie dostarczania zamówionego towaru;

c) w systemie on-line za pośrednictwem: tpay.com lub innej aktualnie dostępnej bramki płatności.

d) kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

4.1.1 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

4.2. W przypadku formy płatności: przelewem bankowym albo w systemie on-line za pośrednictwem tpay.com, zamówienie jest realizowane przez UNIMAT fabryka wycieraczek po zaksięgowaniu wpłaty kupującego.

4.3. W przypadku braku płatności przez kupującego w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, UNIMAT fabryka wycieraczek dokona anulowania zamówienia.

4.4. Po wyborze formy płatności przelewem bankowym, na adres e-mail kupującego zostaną wysłane dane do przelewu.

5. Dostępność towarów

5.1. W przypadku braku danego towaru lub niemożności terminowego zrealizowania zamówienia z innego powodu, kupujący zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

5.2. Kupujący ma prawo do anulowania części zamówienia, jeżeli część towarów jest niedostępna. Rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem poinformowania UNIMAT fabryka wycieraczek o takiej decyzji przed realizacją przez UNIMAT fabryka wycieraczek pozostałej (dostępnej) części zamówienia.

6. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

6.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski na adres podany przez kupującego przy składaniu zamówienia.

6.2. Kupujący wybiera sposób dostawy w momencie składania zamówienia. Dostępnymi sposobami dostawy towaru są:

a) dostawa za pośrednictwem firm kurierskich takich jak  FedEx (szczegółowe warunki dostawy dostępne na stronie: http://www.fedex.com/pl/legal_terms.html ), UPS (szczegółowe warunki dostawy dostępne na stronie: https://www.ups.com/pl/pl/help-center/legal-terms-conditions/service.page? ), GLS,  itp. lub innym przewoźnikiem zapewniającym bezpieczny transport.

b) odbiór osobisty w siedzibie UNIMAT fabryka wycieraczek (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia lub na miejscu w przypadku płatności kartą płatniczą).

6.3. W przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie UNIMAT fabryka wycieraczek, przy odbiorze towaru niezbędne jest okazanie potwierdzenia złożenia zamówienia oraz numeru zamówienia. Gdy towar będzie gotowy do odbioru, kupujący otrzyma wiadomość e-mail o możliwości odbioru towaru. Towar powinien zostać odebrany przez kupującego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Za dzień otrzymania wiadomości e-mail uważa się dzień wysłania wiadomości e-mail do kupującego. W przypadku braku odbioru towaru w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej możliwość odbioru towaru, UNIMAT fabryka wycieraczek skontaktuje się z kupującym i wyznaczy mu dodatkowy, 14 dniowy termin na odbiór towaru. W przypadku braku odbioru towaru przez kupującego w dodatkowo wyznaczonym terminie, UNIMAT fabryka wycieraczek wystawi fakturę z obowiązkiem zapłaty przez kupującego. Po upływie dodatkowo wyznaczonego terminu do odbioru towaru, UNIMAT fabryka wycieraczek może naliczyć kupującemu opłaty z tytułu bezumownego przechowywania towaru. UNIMAT fabryka wycieraczek będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór towaru przez kupującego.

6.4. UNIMAT fabryka wycieraczek będzie dążył, aby termin dostawy wyniósł do 10 dni roboczych. Terminy dostawy liczone są:

a) w przypadku płatności za pobraniem – od momentu otrzymania przez kupującego wiadomości e-mail od UNIMAT fabryka wycieraczek potwierdzającego przyjęcie zamówienia;

b) w przypadku płatności przelewem bankowym  – od momentu zaksięgowania przez UNIMAT fabryka wycieraczek wpłaty kupującego;

c) w przypadku płatności kartami płatniczymi - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

6.5. W stosunkach z przedsiębiorcami, UNIMAT fabryka wycieraczek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przedłużenia terminu dostawy towarów z przyczyn niezależnych [nie zawinionych] od UNIMAT fabryka wycieraczek np. między innymi z powodu nieterminowej dostawy komponentów przez dostawców UNIMAT fabryka wycieraczek , opóźnień transportowych lub celnych, opóźnień związanych z wykonaniem prac przygotowawczych po stronie Kupującego, blokad dróg, powodzi, pożarów, epidemię, niedoborów energii elektrycznej w zakładzie UNIMAT fabryka wycieraczek itp.

6.6. Koszty dostawy będzie doliczony do zamówienia i uwidoczniony w Koszyku. Koszty dostawy w całości pokrywa kupujący.

6.7. Towar na życzenie kupującego może zostać przygotowany do transportu poprzez spakowanie towaru na palecie bezzwrotnej. W takim wypadku UNIMAT fabryka wycieraczek pobiera opłatę za paletę. O koszcie palety/paletach i kosztach pakowania Zamawiający zostanie powiadomiony przez Unimat fabryka wycieraczek przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

6.8. W sytuacji, gdy kupujący wybrał formę dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, a następnie nie odebrał towaru, towar zostanie zwrócony do UNIMAT fabryka wycieraczek. UNIMAT fabryka wycieraczek nie przewiduje ponownej wysyłki towaru. Zwrócony towar można odebrać osobiście w siedzibie UNIMAT fabryka wycieraczek po okazaniu potwierdzenia złożenia zamówienia oraz numeru zamówienia, a także po dokonaniu zapłaty (jeśli wybrano formę płatności za pobraniem), w terminie 7 dni od dnia zwrotu towaru. W przypadku braku odbioru towaru przez kupującego w dodatkowo wyznaczonym terminie oraz wybrania formy płatności gotówką za pobraniem, UNIMAT fabryka wycieraczek wystawi fakturę z obowiązkiem zapłaty przez kupującego. 

Po upływie dodatkowo wyznaczonego terminu do odbioru towaru, UNIMAT fabryka wycieraczek może naliczyć kupującemu opłaty z tytułu bezumownego przechowywania towaru. 

UNIMAT fabryka wycieraczek będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór towaru przez kupującego.

7. Dowód zakupu, odbiór towaru

7.1. UNIMAT fabryka wycieraczek zobowiązuje się do każdego zrealizowanego zamówienia wystawić dowód zakupu w postaci paragonu albo faktury.

7.2. W chwili odbioru przesyłki, kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki w obecności dostawcy. Jeżeli przesyłka nie zawiera zamawianego towaru, jeśli towar jest uszkodzony, opakowanie jest uszkodzone, towar posiada ubytki lub nie został doręczony w ilości zgodnej z zamówieniem, kupujący powinien zgłosić zastrzeżenia w liście przewozowym, uzyskać podpis dostawcy i niezwłocznie poinformować o tym fakcie UNIMAT fabryka wycieraczek, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych.

7.3. Od momentu wydania towaru kupującemu, ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na kupującego. W stosunkach z przedsiębiorcami za moment wydania towaru uważa się także wydanie towaru przewoźnikowi.

8. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

8.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.), kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym kupujący będący konsumentem wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Po upływie 14 dniowego terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, termin do odstąpienia od umowy wygasa. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.2. W celu odstąpienia od umowy, konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w w/w terminie. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy dostępnego pod linkiem: WZÓR .

8.3. Kupujący pokrywa całość kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, w tym w szczególności koszty wysyłki towaru lub ewentualnego ubezpieczenia na wypadek zgubienia, kradzieży lub zniszczenia przesyłki. UNIMAT fabryka wycieraczek nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych za pobraniem. Wszelkie ryzyko związane ze zwrotem towaru ponosi kupujący.

8.4. Kupujący jest zobowiązany dołączyć do przesyłki pisemne oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia, o ile wcześniej nie zostanie doręczone do UNIMAT fabryka wycieraczek.

8.5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy UNIMAT fabryka wycieraczek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

8.6. UNIMAT fabryka wycieraczek dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący i na te same dane. W przypadku niemożności zwrotu pieniędzy w taki sposób, w jaki dokonano płatności (w szczególności w przypadku wyboru przez kupującego płatności za pobraniem), zwrot pieniędzy nastąpi przekazem pocztowym.

8.7. UNIMAT fabryka wycieraczek może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.8. Kupujący zobowiązany jest zwrócić do siedziby UNIMAT fabryka wycieraczek kompletny towar bez śladów użytkowania nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował UNIMAT fabryka wycieraczek o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8.9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8.10. UNIMAT fabryka wycieraczek informuje, że niektóre towary oferowane w sklepie internetowym, w tym w szczególności wszystkie wycieraczki i osadniki aluminiowe, produkowane są na dowolny wymiar według specyfikacji kupującego, na jego indywidualne zamówienie, wobec czego kupujący nie będzie miał prawa do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.).

8.11. Prawo do odstąpienia od umowy uregulowane w punktach 8.1.-8.10. dotyczy wyłącznie kupujących będących konsumentami.

8.12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Obowiązek dostarczania towarów bez wad

9.1. UNIMAT fabryka wycieraczek zobowiązany jest do dostarczania towarów bez wad.

9.2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że UNIMAT fabryka wycieraczek niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez UNIMAT fabryka wycieraczek albo UNIMAT fabryka wycieraczek nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9.3. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez UNIMAT fabryka wycieraczek usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez UNIMAT fabryka wycieraczek. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

9.4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

9.5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9.5.a. UNIMAT fabryka wycieraczek może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9.5.b. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

9.6. UNIMAT fabryka wycieraczek odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

9.7. UNIMAT fabryka wycieraczek zastrzega, iż powyższe postanowienia dotyczą jedynie w zakresie nabycia towaru konsumpcyjnego tj. nabycia przez osobę fizyczną rzeczy ruchomej w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Wyłącza się odpowiedzialność UNIMAT fabryka wycieraczek z tytułu rękojmi w stosunkach między przedsiębiorcami.

9.8. Poza wypadkami wskazanymi powyżej, UNIMAT fabryka wycieraczek dokona zwrotu uiszczonych przez kupującego należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: braku możliwości realizacji zamówienia przez UNIMAT fabryka wycieraczek, opłaconego z góry przed jego realizacją, które skutkuje anulowaniem zamówienia; uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub wymiany na nowy; uznania gwarancji i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub wymiany na nowy; odstąpienia od umowy przez UNIMAT fabryka wycieraczek.

9.9. UNIMAT fabryka wycieraczek dokona zwrotu pieniędzy w taki sposób, w jaki dokonano płatności i na te same dane. W przypadku niemożności zwrotu pieniędzy w taki sposób, w jaki dokonano płatności (w szczególności w przypadku wyboru przez kupującego płatności za pobraniem), zwrot pieniędzy nastąpi przekazem pocztowym.

10. Reklamacja

10.1. Towar zakupiony na stronie: www.unimat-wycieraczki.com można reklamować za okazaniem dowodu zakupu, drogą internetową (e-mail) lub tradycyjną formą pisemną. UNIMAT fabryka wycieraczek ustosunkuje się do złożonej reklamacji nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

10.2. W celu zareklamowania towaru drogą internetową należy przesłać na adres e-mail: kontakt@unimat-wycieraczki.com  zgłoszenie reklamacji wraz z opisem uszkodzenia towaru, numerem zamówienia oraz w miarę możliwości zdjęcia uszkodzonego towaru uwidaczniającego uszkodzenia.

10.3. W celu zareklamowania towaru tradycyjną drogą pisemną należy przesłać na adres siedziby UNIMAT fabryka wycieraczek zgłoszenie reklamacyjne wraz z opisem uszkodzenia towaru, numerem zamówienia oraz w miarę możliwości zdjęcia uszkodzonego towaru uwidaczniające uszkodzenia.

10.4. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe na podstawie czynności dokonanych zgodnie z pkt 10.2. lub 10.3. niniejszego Regulaminu, UNIMAT fabryka wycieraczek zwróci się do kupującego o przedstawienie towaru do dyspozycji UNIMAT fabryka wycieraczek w stanie i miejscu umożliwiającym jego oględziny.

10.5. W przypadku stwierdzenia usterki, towar zostanie poddany naprawie lub zostanie wymieniony zgodnie ze standardową procedurą.

10.6. We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach gwarancji, zostanie przedstawione kupującemu najkorzystniejsze rozwiązanie (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru lub zwrot kosztów).

10.7. Usługi świadczone drogą elektroniczną można reklamować na adres e-mail: kontakt@unimat-wycieraczki.com opisując usterki związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

11. Gwarancja

11.1. Na niektóre towary, sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej www.unimat-wycieraczki.com, udzielana jest gwarancja, której czas trwania i warunki wskazane są w karcie gwarancyjnej. Karta gwarancyjna zostanie dołączona do towaru na żądanie kupującego.

12. Dane osobowe

12.1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez UNIMAT fabryka wycieraczek podanych przez niego danych osobowych. Dane osobowe kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku podania co najmniej: imię, nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorców także nazwę i NIP, może okazać się, że świadczenie przez UNIMAT fabryka wycieraczek usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez kupującego zakupów w sklepie internetowym jest niemożliwe.

12.2. Dane osobowe przetwarzane są przez Rafała Rejmisz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą UNIMAT FABRYKA WYCIERACZEK RAFAŁ REJMISZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Pokrzywno 10A, REGON: 634600321, NIP: 7771741867. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Artur Siwiński, tel. 510 409 992, e-mail: inspektor@rodo-siwinski.pl.

12.3. Kupujący może w każdym czasie dokonać weryfikacji podanych przez siebie danych osobowych, ich zmiany oraz żądania ich usunięcia przez UNIMAT fabryka wycieraczek.

12.4. UNIMAT fabryka wycieraczek informuje, że w zakresie obejmującym dane zapisane na wykorzystywanym przez UNIMAT fabryka wycieraczek serwerze, powierzył przetwarzanie danych osobowych: Janowi Górskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą JAN GÓRSKI PHU REMIKE z siedzibą w Luboniu, ul. Urocza nr 49, 62-030 Luboń, REGON: 300992481, NIP: 7881026433.

12.5. Pełna treść informacji na temat przetwarzania danych znajduje się pod linkiem: polityka prywatności + cookies

13. Zmiana Regulaminu

13.1. UNIMAT fabryka wycieraczek zastrzega, że niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

13.2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez UNIMAT fabryka wycieraczek, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.unimat-wycieraczki.com zmienionego Regulaminu.

13.3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień już złożonych przez kupującego.

13.4. Zmiana Regulaminu może w szczególności dotyczyć:

a) danych UNIMAT fabryka wycieraczek;

b) zmiany sposobu zamawiania towarów uwarunkowana wymogami technologicznymi;

c) zmiany sposobu płatności za towary oraz dostawy towarów;

d) zmiany czasu realizacji zamówienia;

e) zmiana Regulaminu może być spowodowana koniecznością dostosowania dotychczasowych zapisów do zmian regulacji prawnych,

f) zmiany kosztów dostawy towarów znajdujących się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

14. Postanowienia dodatkowe

14.1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z umowy między kupującym nie będącym konsumentem a UNIMAT fabryka wycieraczek, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę UNIMAT fabryka wycieraczek.

14.2. UNIMAT fabryka wycieraczek informuje, iż zdjęcia towarów mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd (w tym w szczególności kolor i struktura materiału) mogą różnić się od prezentowanego na zdjęciach. Różnica może wynikać między innymi od rodzaju sprzętu komputerowego, jakim posługuje się kupujący.

14.3. UNIMAT fabryka wycieraczek nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823 z późn. zm.).

14.4. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password