POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że: 

1.     Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.wycieraczki.infooraz www.unimat-wycieraczki.com  (zwany dalej także Serwis Internetowy).

 

2.     Administratorem danych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Rafał Rejmisz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą UNIMAT FABRYKA WYCIERACZEK RAFAŁ REJMISZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Pokrzywno 10a, 61-315 Poznań, NIP: 7771741867, REGON: 634600321, tel.: 609 534 390, e-mail:  rejmisz@unimat-wycieraczki.com (zwany dalej także Administratorem).

 

3.     Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (zwane dalej także RODO lub Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

4.     Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub zawodowej, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub inne podmioty.

 

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane w Serwisie Internetowym w ramach:

   

a.     składania zamówienia w sklepie internetowym działającym w ramach Serwisu Internetowego. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku składania zamówienia Kupujący podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorców także nazwę i NIP.  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy;

 

b.     korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail. [D2] Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem kontaktu w ramach formularza kontaktowego. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu poprzez formularz kontaktowy;

 

c.      subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter). Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania w szczególności ofert handlowych na podstawie zgody- art. 6 ust 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newsletter Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem otrzymywania Newslettera;

 

d.     ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkowników. Dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora- art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W takiej sytuacji Administrator może przetwarzać w szczególności takie dane jak imię, nazwisko, adres do doręczeń, NIP.

 

2.   Podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje w szczególności takie jak: adres IP Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie usług IT, księgowości, dostarczający system do marketingu, [D4] obsługi prawnej. Odbiorcami mogą być także podmioty świadczące usługi kurierskie lub operator pocztowy, operator płatności internetowych. Państwa dane mogą być zapisane na serwerze, który fizycznie znajduje się poza obszarem UE i EOG, w szczególności w Stanach Zjednoczonych.[D5] 

   

 2. W przypadku skierowania odpowiedniego żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, między innymi Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

   

 

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

 

 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

 2. Administrator ustosunkuje się do zgłoszonego żądania co do zasady w terminie miesiąca po jego otrzymaniu.

   

 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego.

   

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

   

a.     w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody- do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po wycofaniu zgody do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

 

b.     w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (składanie zamówienia w Sklepie Internetowym, korzystanie z formularza kontaktowego)- tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

 

c.      w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora- do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

 

PLIKI COOKIES, ADRES IP

 

 

Czym są pliki cookies

 

Cookie to niewielkie pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez stronę internetową i rejestrujące niektóre z aktywności użytkownika tej strony – takie jak na przykład: odwiedzane strony, kliknięte linki, informacje, zapisywane w formularzach czy lokalizację użytkownika. Nie pozyskujemy w ramach plików cookies żadnych tzw. „informacji wrażliwych”, np. informacji o stanie zdrowia, informacji o wyznaniu, orientacji seksualnej czy przynależności związkowej. Pliki cookies tworzone na tej stronie zapisywane są lokalnie w pamięci Państwa komputera. Kopia pliku przesyłana jest automatycznie na serwer Administratora. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, które w sposób pośredni mogą umożliwić identyfikację użytkownika strony, takie jak np. adres IP użytkownika. 

 

 

 

Po co nam pliki cookies

 

Rejestrowanie plików cookies może mieć wiele celów. Mogą być one potrzebne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej, służą poprawie jakości i szybkości działania oraz dopasowaniu treści strony do Państwa potrzeb. Umożliwiają wyświetlenie lokalizacji użytkownika na mapkach publikowanych w serwisach czy wyszukanie najbliższych użytkownikowi lokalizacji. Pliki te mogą być również wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne (np. Google) do prezentacji własnych treści czy reklam na stronach internetowych w oparciu o zapisy z tych plików. Bez plików cookies może być niemożliwe korzystanie przez Państwa z niektórych funkcji strony lub serwisu, świadczonego za jej pośrednictwem.

 

Przesłane do Administratora kopie plików służą do celów statystycznych, analitycznych lub marketingowych.

 

 

Profilowanie w oparciu o cookies

 

W przypadku gdy wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych, możliwe jest połączenie niektórych plików cookies z innymi danymi (np. poprzez numer IP), które przetwarza Administrator. W takiej sytuacji kopie plików cookies mogą zostać wykorzystane do stworzenia Państwa profilu konsumenckiego.

 

Profil ten pozwoli nam kierować do Państwa lepiej dopasowane oferty czy informacje o promocjach. Celem tego działania jest uniknięcie rozsyłania w ramach prowadzonych przez Administratora działań marketingowych tzw. spamu – czyli wysyłanej przypadkowo, niechcianej i niepotrzebnej informacji handlowej.

 

Profilowanie nie służy do podejmowania żadnych zautomatyzowanych decyzji względem Państwa.

 

 

 

Typy plików Cookies i cel ich wykorzystania

 

 

 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

   

a.   Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

b.   Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

2.     Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu:

 

a.     poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

 

-      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 

-      rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 

-      zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

 

-      rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

b.     realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

 

-      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 

c.      zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 

d.     analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

 1. Administrator usługi wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu:

   

a.   zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 

b.   popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 

c.    popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

 

 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies, wyłączenie przetwarzania plików cookies

 

 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

   

 2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

   

 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   

 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

   

 5. Możecie Państwo nie zgodzić się na rejestrację plików cookies. Wymaga to zmian ustawień przeglądarki internetowej. W większości przypadków rejestracja tych plików jest ustawieniem domyślnym. Wyłączenie tej opcji realizujecie Państwo samodzielnie z poziomu ustawień przeglądarki internetowej. Instrukcja, w jaki sposób to zrobić znajduje się w dokumentacji Państwa przeglądarki. Informacje takie można znaleźć również w internecie, np. na stronach: www.jakwylaczyccookie.pl/.

   

 6. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas kopii cookies, zgoda ta stanowi podstawę uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana bez jakichkolwiek negatywnych dla Państwa konsekwencji.

   

 7. Mogą Państwo w każdym momencie żądać:

   

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do terytorium Polski.

 

– zaprzestania profilowania Państwa danych w oparciu o pliki cookies;

 

– zaprzestania korzystania przez nas z danych pozyskanych z plików cookies i usunięcie tych danych.

 

Dyspozycję składają Państwo poprzez formularz na stronie: www.zastrzezeniedanych.pl/ lub poprzez kontakt z Administratorem.

 

 

 

 

Analiza użytkownika

 

 

Google Analytics

 

Witryna korzysta z Google Analytics, usług analityki internetowej Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), w skrócie Google. Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe, tak zwane pliki cookies. Pliki cookies są zapisywane na Państwa komputerze i generują informacje na temat korzystania przez Państwa z naszej witryny.

 

Informacje te są przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na witrynie aktywna jest anonimizacja adresów IP, co oznacza, że na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google. Pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach.

 

Google wykorzystuje wygenerowane informacje do tworzenia analiz i raportów dotyczących użytkowania i działań na stronie internetowej Administratora oraz w celu świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem strony i internetu na rzecz Administratora. Chodzi tu w szczególności o funkcje związane z wyświetlaniem reklam, takie jak raporty Google Analitics, oparte na danych demograficznych i danych dotyczących zainteresowań. W raportach Google Analitics opartych na danych demograficznych i danych dotyczących zainteresowań użyto danych zebranych przez Google za pomocą wyświetlanych reklam opartych na zainteresowaniach oraz danych osób odwiedzających stronę pozyskanych od innych podmiotów (np. wiek, płeć, zainteresowania). Google przekazuje te informacje osobom trzecim w ramach obowiązującego prawa lub jeśli osoby te przetwarzają dane na zlecenie Google.

 

Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można uniemożliwić używanie i zapisywanie plików cookies poprzez wybór odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki. Pragniemy jednak wyraźnie podkreślić, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

 

Można także zablokować zapisywanie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookies, a odnoszących się do korzystania z witryny (włącznie z adresem IP użytkownika). W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczki do przeglądarki, dostępne pod następującym linkiem: Wtyczka do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

 

Dla przeglądarek na urządzeniach mobilnych lub jako alternatywa dla wtyczek do przeglądarki, proszę kliknąć w link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html aby w przyszłości uniknąć pobierania danych przez Google Analytics na tej witrynie. W tym celu na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie typu “opt-out”. Jeśli wykasujecie Państwo pliki cookies, będziecie musieli ponownie kliknąć na ten link. Więcej informacji na temat warunków Google znajduje się na stronie www.google.com/policies/privacy/.

 

Google AdWords Remarketing

 

Witryna korzysta z funkcji Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Technologia remarketingu za pośrednictwem Google AdWords umożliwia nam zwracanie się do użytkowników, którzy odwiedzili już naszą stronę internetową i zainteresowali się naszą ofertą z ukierunkowaną reklamą na stronach sieci partnerów Google. W tym celu, podczas odwiedzin na naszej stronie, tworzony jest plik cookie, umożliwiający rozpoznanie użytkownika podczas odwiedzin na stronach naszych partnerów reklamowych. Ponadto może być analizowane zachowanie użytkowników, co jest następnie wykorzystywane do ukierunkowanego polecania produktów oraz reklamy opartej na zainteresowaniach. Zapisane w pliku cookie dane nie są łączone z innymi danymi osobowymi w celu tworzenia profilu użytkownika. Korzystając z tej witryny wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w opisany wyżej sposób i w celach określonych powyżej.

 

Można zablokować korzystanie z plików cookies przez Google odwiedzając stronę www.google.com/privacy/ads i klikając na przycisk „opt-out“. Można również wyłączyć korzystanie z plików cookies przez osoby trzecie odwiedzając stronę Network Advertising Initiative www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 

Pragniemy jednak wyraźnie podkreślić, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny internetowej.

 

Więcej informacji na temat warunków Google znajduje się na stronie www.google.com/policies/privacy/.

 

 

Zmiany Polityki Prywatności

 

 

Administrator może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. Zachęcamy Użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności.

 

 

 

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password